Visie van de club

Bij KWIK EINE is ieder individu welkom om op zijn of haar eigen niveau de voetbalsport te beoefenen, waarbij het plezier op het veld en bij activiteiten er omheen centraal staat.

Ondanks het feit dat er naar wordt gestreefd de kwaliteiten van de spelende leden zodanig in te delen en te bundelen dat er binnen elke leeftijdscategorie één of meerdere teams de voetbalsport prestatief beoefenen, streeft KWIK EINE ernaar om alle teams een gelijkwaardige positie binnen de vereniging te verschaffen.

De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden of voorkeuren, noch enige andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen.

Ook niet-spelende leden en supporters zijn bij KWIK EINE welkom. Tevens trachten wij een vertrouwensband met de ouders van onze spelers op te bouwen. KWIK EINE heeft een plaats in het gezin van onze voetballer.

Een belangrijk onderdeel betreft verschillende aspecten van het verenigingsleven in het algemeen. Leden worden niet alleen uitgenodigd om deel te nemen aan de vele activiteiten maar worden tevens benaderd voor het (assisteren bij het) organiseren en uitvoeren ervan. Daarbij wordt er bewust naar gestreefd om de werkzaamheden niet op de schouders van een beperkt aantal leden te leggen maar in plaats daarvan een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid door de gehele vereniging heen te bewerkstelligen onder het motto “vele handen maken licht werk”.

Het lidmaatschap van KWIK EINE houdt daarom meer in dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal te trappen, om vervolgens na het douchen direct huiswaarts te keren. Dit betekent niet dat er een verplichting op een actieve participatie rust, maar naar de visie van KWIK EINE is betrokkenheid en de daar uit voortkomende clubloyaliteit en -liefde essentieel met het oog op de lange termijn continuïteit van de vereniging. De vele verenigingsactiviteiten vormen hier enerzijds een voorwaarde en tegelijkertijd een garantie voor.

Om vergelijkbare redenen is en blijft KWIK EINE een amateur vereniging in de meest zuivere zin van het woord. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en -stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit. Dit laatste wordt mede gerealiseerd door jonge talentvolle spelers uit de eigen opleiding de kans te bieden om bij overgang naar het 1é elftal tot de selectie van het eerste en beloften elftal toe te treden.

Tegelijkertijd vergroot deze benadering de kans dat ervaren KWIK EINE spelers die buiten KWIK EINE op een hoger niveau hebben gevoetbald, naar de vereniging terugkeren om al dan niet in het eerste elftal af te bouwen. Hetzelfde geldt voor jonge talentvolle ex- KWIK EINE voetballers die (een gedeelte van) de jeugdopleiding van een andere club hebben doorlopen, waarvan tijdens de desbetreffende jeugdopleiding is c.q. wordt vastgesteld dat zij onvoldoende kwaliteiten voor hogere reeksen te hebben en vervolgens omwille van de sfeer bij KWIK EINE terugkeren om wellicht op het hoogste provinciaal 1é elftal uit te komen.